top of page

Algemene Voorwaarden

Business to Business

Consument

Algemene Voorwaarden Hostmanship Group Nederland BV

Business to Business 

 

Addendum Algemene Voorwaarden Hostmanshipgroup Nederland BV

 

De Hostmanshipgroup Nederland BV en COVID-19

 

We leven in een bijzondere tijd waarin vooralsnog COVID-19 een reële dreiging vormt in ons dagelijks bestaan. 

Het kan u of ons overkomen dat we vanwege het wachten op de uitslag van een test, zelfquarantaine of uitzieken op het laatste moment een training of een bijeenkomst moeten afzeggen. Dat doen we uiteraard in goed onderling overleg waarbij we kijken of de training of bijeenkomst online kan plaatsvinden, een collega van ons het kan overnemen of dat we de training of bijeenkomst verplaatsen. 

 

Wij zullen u het afzeggen van een training of bijeenkomst ten gevolge van COVID-19 in tegenstelling tot dat wat we in onze Algemene Voorwaarden en/of in de leveringsovereenkomst hebben opgenomen of zullen opnemen, niet in rekening brengen. Wij spreken graag bij deze met u af dat wanneer we geen alternatief kunnen vinden, u het afzeggen ten gevolge van COVID-19 van onze kant, ook niet in rekening brengt. Daarbij zijn de locatiekosten wel altijd voor de rekening van de klant.

 

Huizen, 16 september 2020

0. Definities 

Opleiding: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. 

Hostmanship Group: Onderneming die lid is van de NRTO en een educatieve dienst levert. 

Opdrachtgever: Onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, die een educatieve dienst van de Hostmanship Group afneemt. 

 

1. Algemeen 

De Hostmanship Group Nederland BV is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training en opleiding tussen de Hostmanship Group en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 

2. Gedragsregels 

Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot training en opleiding worden uitgevoerd met inachtneming van de gedragscode beroep en bedrijf van de NRTO. Deze gedragscode kan bij het secretariaat van de NRTO worden opgevraagd. De opdrachtgever en de Hostmanship Group kunnen zich zodoende een beeld vormen van het vraagstuk, van de omvang van het project en de mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek dan worden vooraf met de opdrachtgever de condities van dit vooronderzoek afgesproken. 

3. Opdracht in strijd met de gedragscode

De Hostmanship Group zal een opdracht weigeren of de verdere opdrachtuitvoering staken, indien het, zodoende, in conflict zou komen met de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. 

4. Opdrachtaanvaarding 

De Hostmanship Group aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor deze de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten medewerkers van de Hostmanship Group dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. Zowel opdrachtgevers als de Hostmanship Group kunnen in overleg om andere medewerkers dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht verzoeken, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit. 

De Hostmanship Group dient zodanige omstandigheden te scheppen, dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering dienen mede te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt. 

5. Totstandkoming van de opdracht 

De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. 

De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds de Hostmanship Group op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 

6. Uitvoeringscondities 

In de wilsovereenstemming over de uitvoeringscondities kunnen afspraken worden gemaakt over: 

 • de bepaling van de doelgroep; 

 • condities voor deelname, zoals vrijwilligheid van deelname; 

 • de bepaling van de leerbehoefte; 

 • het te hanteren opleidingsonderwerp; 

 • de wijze van werken; 

 • de te gebruiken materialen en/of technische hulpmiddelen; 

 • de realiteitswaarde ten aanzien van de opleidingsverwachtingen; 

 

De keuze van de in te zetten opleiders door de Hostmanship Group en de opdrachtgever en aanwijzing van een eventuele projectleider; 

 • de rol van de opleider(s); 

 • een indicatie van de tijdsduur van de opleiding en de eventuele fasering; 

 • de wijze waarop de opleiding geëvalueerd wordt; 

 • de eventuele nabespreking; 

 • de kostenraming; 

 • kosten trainingsmateriaal; 

 • reis- en verblijfkosten van de opleider; 

 • extra kosten voor opleidingen buiten de gebruikelijke werkdagen; 

 • kosten voor accommodatie en voorzieningen zoals consumpties etc. en de taakverdeling van organisatie daarvan; 

 • het in rekening brengen van offertekosten; 

 • de betalings- en annuleringsregelingen; 

 • bepalingen omtrent overmachtsituaties; 

 • de eigendoms- en auteursrechten inclusief copyright; 

 • de gewenste c.q. noodzakelijke nazorg. 

De hiervoor genoemde opsomming is niet limitatief. Zaken die niet genoemd zijn maar in de lijn liggen van dit onderwerp kunnen vanzelfsprekend door opdrachtgever en de Hostmanship Group in overleg geregeld worden. 

7. Wijzigingen van de opdracht 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en de Hostmanship Group tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen. 

8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht (overmacht) 

De Hostmanship Group heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft de Hostmanship Group recht op compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies. 

9. Het betrekken van derden bij de opdracht 

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door de Hostmanship Group geschiedt uitsluitend in onderling overleg. 

10. Voortgangsrapportage 

De Hostmanship Group zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van zijn werk. Daarbij verschaft de Hostmanship Group desgevraagd inzicht in de methoden die het in de onderscheiden fasen van het opleidingsproces toepast. 

11. Documentatie van de opdracht 

De Hostmanship Group houdt op de door hem gekozen wijze documentatie van de door hem uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. De Hostmanship Group waakt ervoor dat van archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt. 

 

12. Vertrouwelijkheid 

De Hostmanship Group zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. 

In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorg gedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de cliënt, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.  

13. Opdrachtevaluatie 

De uitvoering van de opdrachten met betrekking tot training en opleiding kan steekproefsgewijs onderworpen zijn aan een opdrachtevaluatie door de Hostmanship Group dan wel een onafhankelijk, extern instituut. Dit laatste geschiedt door toezending van het opdrachtevaluatieformulier met het verzoek dit ingevuld aan het controlerend instituut te retourneren, dan wel door een telefonische enquête. 

14. Honorering 

De Hostmanship Group zal een honorarium in rekening brengen, dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. 

15. Het in dienst nemen van wederzijds personeel 

Partijen zullen niet tijdens de duur van de opdracht(uitvoering) personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg. 

16. Intellectueel eigendom 

Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van de Hostmanship Group, tenzij anders overeengekomen. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de Hostmanship Group. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

 

17. Klachtenregeling 

NRTO-leden dienen zich te houden aan de NRTO-gedragscode beroep en bedrijf. De naleving van deze algemene voorwaarden alsmede van de gedragscode wordt door de NRTO bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien de opdrachtgever van mening is dat het NRTO-lid bovenvermelde regels van de NRTO niet naleeft, dan kan de opdrachtgever deze klacht voorleggen aan de Commissie van Kwaliteithandhaving, waarbij de daarvoor geldende procedureregels van toepassing zijn. De opdrachtgever kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO.

Algemene Voorwaarden Hostmanship Group Nederland BV

Consumenten 

 

Addendum Algemene Voorwaarden Hostmanshipgroup Nederland BV

 

De Hostmanshipgroup Nederland BV en COVID-19

 

We leven in een bijzondere tijd waarin vooralsnog COVID-19 een reële dreiging vormt in ons dagelijks bestaan. 

 

Het kan u of ons overkomen dat we vanwege het wachten op de uitslag van een test, zelfquarantaine of uitzieken op het laatste moment een training of een bijeenkomst moeten afzeggen. Dat doen we uiteraard in goed onderling overleg waarbij we kijken of de training of bijeenkomst online kan plaatsvinden, een collega van ons het kan overnemen of dat we de training of bijeenkomst verplaatsen. 

 

Wij zullen u het afzeggen van een training of bijeenkomst ten gevolge van COVID-19 in tegenstelling tot dat wat we in onze Algemene Voorwaarden en/of in de leveringsovereenkomst hebben opgenomen of zullen opnemen, niet in rekening brengen. Wij spreken graag bij deze met u af dat wanneer we geen alternatief kunnen vinden, u het afzeggen ten gevolge van COVID-19 van onze kant, ook niet in rekening brengt. Daarbij zijn de locatiekosten wel altijd voor de rekening van de klant.

 

Huizen, 16 september 2020

====

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Hostmanship Group Nederland BV zijn tot stand gekomen op basis van overleg met tussen de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de Consumentenbond d.d. 23 november 2018 en treden in werking voor overeenkomsten gesloten na 1 juni 2019. 

Artikel 1 - Definities 

 • Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

 • Afstandsonderwijs: Vorm van onderwijs, waarbij docent en u niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn. 

 • Contactonderwijs: Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist. 

 • Niet-formeel onderwijs: Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving. 

 • Educatieve dienst: Het geven van onderwijs, opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een EVC-traject en/of een andere vorm van beoordeling. 

 • Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1. 

 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de Hostmanship Group en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

 • Hostmanship Group: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van de NRTO en een educatieve dienst levert. 

 • U: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de Hostmanship Group afneemt. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Hostmanship Group en u met betrekking tot een educatieve dienst, 

 

Artikel 3 - Aanbod 

1. De Hostmanship Group brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is. 

3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens: 

A - in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst: 

 • de wijze van uitvoering van de overeenkomst; 

 • wanneer de educatieve dienst start; 

 • de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat; 

 • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen; 

 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; 

 • de wijze van betaling; 

 • de duur van de overeenkomst, 

B - of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal: 

 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; 

 • de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst; 

 • de levertijd van het lesmateriaal. 

4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan u en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de Hostmanship Group. 

5. De Hostmanship Group mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat u persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt. 

6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens: 

a. de identiteit en het adres van de Hostmanship Group, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de Hostmanship Group; 

b. het recht van u om de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5 lid 5 en 6; 

c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de Hostmanship Group via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief; 

d. de geldigheidsduur van het aanbod. 

Artikel 4 - Overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door u. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. 

 2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Hostmanship Group een elektronische bevestiging naar u; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de Hostmanship Group kunt u de opdracht annuleren. 

 3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan u ter beschikking staande en voor u toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt. 

Artikel 5 - Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst 

 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De Hostmanship Group doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U moet betalen: 

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang​

Opleiding is korter dan 1 studiejaar: 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Opleiding is 1 studiejaar of langer: 10% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang

Opleiding is korter dan 1 studiejaar: 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Opleiding is 1 studiejaar of langer: 20% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang

Opleiding is korter dan 1 studiejaar: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Opleiding is 1 studiejaar of langer: 50% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang

Opleiding is korter dan 1 studiejaar: 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Opleiding is 1 studiejaar of langer: 100% van de overeengekomen prijs voor alleen het eerste studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

Tussentijdse beëindiging

Opleiding is korter dan 1 studiejaar: 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*

Opleiding is 1 studiejaar of langer: Bij tussentijdse beëindiging minimaal 2 maanden voor afloop van het betreffende studiejaar moet de student de overeengekomen prijs voor het lopende studiejaar betalen alsmede alle financiële verplichtingen uit de reeds verstreken studiejaren voor zover die nog openstaan. Bij tussentijdse beëindiging minder dan 2 maanden voor afloop van het betreffende studiejaar moet de student de overeengekomen prijs voor het lopende studiejaar betalen alsmede de prijs voor het eerstvolgende studiejaar en alle financiële verplichtingen uitte de reeds verstreken studiejaren voorzover die nog openstaan.*

*De Hostmanship Group kan in individuele gevallen ten gunste van u afwijken van de percentages in bovenstaande tabel. Alleen als u kunt bewijzen dat toepassing van de bovengenoemde percentages in uw specifieke geval niet voldoet aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, wordt een lager percentage overeengekomen dat in de gegeven omstandigheden wel redelijk is.

 1. Annulering voordat het contactonderwijs is begonnen of tussentijdse beëindiging, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch; 

 2. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, annulering mogelijk doch u blijft verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen. 

 3. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft u het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de Hostmanship Group niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst. 

 4. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft u een termijn van veertien dagen waarbinnen u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kunt ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien de Hostmanship Group niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst van het lesmateriaal. 

 5. Met inachtneming van het bepaalde in lid 7, heeft u in geval van ontbinding overeenkomstig lid 5 en 6 recht op kosteloze terugbetaling van wat u al hebt betaald. De Hostmanship Group betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug. 

 6. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 4 en 5 dient u eventueel van de Hostmanship Group ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de Hostmanship Group terug te zenden. De Hostmanship Group is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor uw rekening te laten komen. Het terugzenden geschiedt voor uw risico. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door u aan de Hostmanship Group worden voldaan. 

 7. Indien u een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 4 en 5 wordt, zonder dat u een boete bent verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de Hostmanship Group aan u van rechtswege ontbonden. 

 8. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uw uitdrukkelijke verzoek. In dergelijke gevallen behoudt u het recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als u in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan bent u een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de Hostmanship Group verschuldigd. 

 9. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits: 

A. u er van tevoren uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat u verklaart afstand te doen van uw recht van ontbinding, en 

B. de Hostmanship Group de sub a bedoelde verklaring aan u heeft bevestigd. 

Artikel 6 - Auteursrechten 

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Hostmanship Group verstrekte zaken, zoals boeken, proefexamens, readers en software rusten auteursrechten van de Hostmanship Group of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Hostmanship Group worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Hostmanship Group. De copyright / eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij de Hostmanship Group. 

Artikel 7 - Prijswijzigingen 

 1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 

 2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de educatieve dienst de prijs wordt verhoogd. 

 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien. 

Artikel 8 - Levering 

 1. Lesmateriaal 
  A. De Hostmanship Group levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden. 
  B. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kunt u zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden. 
  C. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de Hostmanship Group vervangen zonder kosten voor u. 

 2. Correctiewerk 
  A. U wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd. 
  B. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing. 

Artikel 9 - Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst 

 1. De educatieve dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien u uw verplichtingen niet nakomt dan is de Hostmanship Group bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Hostmanship Group zijn verplichtingen niet nakomt mag u uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

 2. De Hostmanship Group heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 

 3. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

Artikel 10 - Betaling 

 1. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Hostmanship Group aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 

 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet u – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. 

 3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. De Hostmanship Group mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan. 

 4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. U kan door de Hostmanship Group tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht. 

 

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling 

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Hostmanship Group zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. 

 1. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de Hostmanship Group u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen. 

 2. Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de Hostmanship Group gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten. 

 3. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. 

 4. De Hostmanship Group kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

Artikel 12 - Opschorten 

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de Hostmanship Group het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten. 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de Hostmanship Group 

Voor zover de Hostmanship Group toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Hostmanship Group voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van de Hostmanship Group voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. De aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de Hostmanship Group, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst. 

 

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid 

Door u verstrekte informatie wordt door de Hostmanship Group, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Hostmanship Group conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. 

 

Artikel 15 - Vragen en klachten 

 1. De Hostmanship Group heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de Hostmanship Group telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door de Hostmanship Group binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door de Hostmanship Group per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. 

 2. De Hostmanship Group doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Hostmanship Group. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 16. 

 

Artikel 16 - Geschillenregeling 

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. 

 2. Geschillen tussen u en de Hostmanship Group over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Hostmanship Group te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de Hostmanship Group aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl

 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de Hostmanship Group heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. 

 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 

 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

 6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de Hostmanship Group aan deze keuze gebonden. 

 7. Wanneer de Hostmanship Group een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De Hostmanship Group dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 

 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. 

 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing. 

 

Artikel 17 - Nakominggarantie 

 1. De NRTO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt.

 2. De NRTO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is: 

  • aan het lid is surseance van betaling verleend, of 

  • het lid is failliet verklaard, of 

  • de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. 
   Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NRTO aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. 

 3. De garantstelling door de NRTO is beperkt tot € 10.000,00 per bindend advies. De NRTO verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat u op deze garantie een beroep doet, en dat u vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de NRTO overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van uw beroep op de nakomingsgarantie. 
  Voor het meerdere heeft de NRTO een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat u wordt aangeboden de vordering voor het meerdere eveneens aan de NRTO over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van de NRTO de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan u of u wordt aangeboden dat de NRTO op naam van u en op kosten van de NRTO de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van de NRTO. 

 

Artikel 18 - Wijziging 

De Hostmanship Group zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen na overleg tussen de NRTO en De Consumentenbond.

Algemene Voorwaarden B2B
Algemene Voorwaarden Consument
bottom of page